பார்வைகள்

Thursday, June 6, 2013

இந்தக் கணத்தின் நிறைவை
எப்போது வேண்டுமானாலும்
கொட்டிக் கவிழ்த்துவிடத் தயாராய் இருக்கிறாய் 
என்பதையறிந்தும் கூட
நிறைய நிறைய
நிறைந்து தளும்பியே கிடக்கிறேன்

No comments:

Post a Comment