பார்வைகள்

Tuesday, January 1, 2013

இச்சாதாரி


ரகசிய வனாந்திரங்களில் மண்டிய தாழம்புதர்கள்
மடலவிழ்க்கும் ஆளரவமற்ற பொழுதுகளில்
ஊர்ந்து வரத் துவங்குகிற அரவத்திற்குக்
கள்வத்திலூறிய பச்சைக் கண்கள்
தாழைக் கள்ளுண்ட பித்தேறி முறுக்கிய
நெளியுடலமெங்கும் முண்டிக்கிளம்பும் ப்ரக்ஞை
பிணைச்சாரைக்கானது
பிணையலின் பேராவல் சுழன்றடிக்கும் 
புலனைந்தின் ஊழிமூச்சில் 
கொதியுலையின் கொந்தளிப்பு
உடுக்கள் சிதறுண்ட கருவிசும்பில் பரவும் 
வெப்பத் தகிப்பில் பழுக்கக் காய்கிறது பவுர்ணமி
பற்றியெரிகிறது தாழங்காடு
கனிந்துகொண்டிருக்கும்
ஏதேன் தோட்டத்துச் செங்காயில்
நஞ்சேற்றத் துவங்குகிறாள் இச்சாதாரி
No comments:

Post a Comment